Акумулатори и батерии разреждане

Акумулатори и батерии разреждане, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии разреждане

Характеристика на разреждането

Изразява изменението на гъстотата на електролита, ЕДН и напрежението на акумулатора в зависимост от времето на разреждането при постоянен разреден ток. Тя се определя опитно.

На фигурата е показана характеристика на разреждането на акумулатора при разряден ток IP = 0,05.С20 [А], и температура на електролита 298°К (25°С). В процеса на разреждането плътността на електролита намалява по линеен закон, тъй като при IP = const количеството на сярната киселина, която реагира за единица време, е постоянно. ЕДН при покой U0 на акумулатора се изразява с права линия, успоредна на линията на плътността на електролита, съгласно формула.

Действителното ЕДН е по-малко от това при покой с DU. При разреждане плътността на електролита в плочите е по-малка от средните в кутията. Затова U < U0. Поради разликата в плътностите се извършва дифузия на сярна киселина. В началото на разреждането скоростта на дифузията е недостатъчна и ЕДН бързо намалява. С увеличаване на разликата в плътностите на електролита скоростта на дифузията нараства. След време настъпва динамично равновесие – количеството, на постъпващата киселина е равно на количеството на реагиращата.

 

Характеристика на разреждането на акумулатор при 20 часов режим

Плътността на електролита в порите намалява вече в съответствие с плътността на електролита в кутията. ЕДН намалява по линеен закон.

В резултат на сулфатизацията на активната маса сечението на порите намалява и дифузията се затруднява. Когато порите се стеснят дотолкова, че сярната киселина не може повече да постъпва, плътността на електролита в тих рязко намалява, рязко намалява и ЕДН. Напрежението на изводите се определя по съответната формула.

В процеса на разреждането се увеличава вътрешното съпротивление на акумулатора пораби сулфатизацията. Затова напрежението намалявай по-бързо от |ЕДН особено в края на разреждането. По-нататьшно разреждане от крайното напрежение (т. А) е вредно, тъй като при недостиг на сярна киселина се получава необратима реакция.

Зависимост на капацитета от температурата при разреден ток: 1 – IP = 0,05.С20;  2 – IP = 3.С20  (крива 2)

След прекратяване на разреждането напрежението със скок се повишава до u. Постепенно плътността на електролита в порите на плочите се изравнява с тая на електролита в кутията. ЕДН и постоянно нараста до ЕДН при покой и0.

ЕДН, напрежението и капацитетът на акумулаторната батерия зависят значително от разрядния ток. При по-голям разряден ток точката на прегъване на кривата на напрежението (т. А) съответства на по-ниско напрежение.

ЕДН, напрежението и капацитетът на батерията зависят от температурата на електролита. При понижаване на температурата вискозитетът на електролита се увеличава, дифузията се затруднява и съответно вътрешното съпротивление нараства. Поради това ЕДН и капацитетът на батерията намалява. Особено рязко влияе пониже­нието на температурата при разреждане с голям ток.

Това се отразява неблагоприятно на пускането на двигателя със стартер при ниска температура. Така при разреждане с ток IP = 3.С20 (крива 2) капацитетът е около 30 % от номиналния при температура на електролита 298°К (25°С) и около 15 % при 255°К (- 18°С).

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО